O FIRMIE
BROSZURA
ZADAJ PYTANIE
FAQ
MAPA STRONY
FACEBOOK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/2016

Kraków, dnia 13.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/2016

 

Dotyczące zakupu środka trwałego.

Zakup jest planowany w ramach Projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej (w skali europejskiej) technologii wytwarzania drogowych Znaków Zmiennej Treści o pełnej autonomii energetycznej z wykorzystaniem unikalnych układów optycznych”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Nazwa i adres zamawiającego: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński 

Sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352-Kraków

 

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 13.05.2016 r.

 

Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 26.05.2016 r. do godziny 15:30, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Usługa sprzedaży dotycząca:

Etap I – Badania Przemysłowe, Etap II i III – Badania Rozwojowe

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Bramowy przemysłowy ploter frezujący

Wymagane parametry techniczne:

- możliwość obróbki w osiach X, Y, Z;

- możliwość obróbki płyt aluminiowych (min. 4 mm);

- możliwość wycinania dowolnych kształtów;

- pole robocze min. 1500 mm x 3000 mm;

- możliwość pracy ciągłej.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień 

42600000-2  - Obrabiarki

42000000-6 – Maszyny przemysłowe

 

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia; 

2.   Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 

z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a.uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Termin realizacji przedmiotu oferty:

 30.09.2016 r.

 

Kryteria wyboru oferty:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (maksymalna liczba punktów):

     - cena całkowita za usługę       80

     - maksymalny czas realizacji zlecenia     20

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. 

Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach trzech powyższych kryteriów.

 

Dodatkowe postanowienia:

 

1.Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę.

3.Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

4.Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

5.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. 

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 

7.W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1)Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), 

2)Datę przygotowania i termin ważności oferty 

3)Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach oferty,

4)Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,

5)Cenę całkowitą netto i brutto, 

6)Warunki i termin płatności, 

7)Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

8)Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 

9)Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

10)Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:

 

Oferta może być złożona: 

1.Elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Adres: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński  Sp. j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352-Kraków

 

Zamówienia uzupełniające:

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

 

Aktualności

Pogoda

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z rozporządzeniem RODO prosimy przeczytanie i zaakceptowanie naszej PolitykiPrywatności. W razie niezaakceptowania warunków prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, zaznaczamy jednak że witryna może nie działać prawidłowo. Dowiedz się więcej…

Rozumiem

Zapisz się do newslettera


Najnowsze informacje o wydarzeniach,
produktach i promocjach.

Zapraszamy na nasz kanał YouTube

Kontakt

 

TRAX elektronik

A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j.

ul. Ks.Truszkowskiego 54

31-352 Kraków

tel./fax (012) 626 49 04